Tweets at Changyon, South Hwanghae around 30km

It searches the Pokestop Tweets of Twitter around Changyon, South Hwanghae 30km.


Search Results

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아.. 땡땡이 치고싶다. 이런 날씨 좋은날에 초딩 말상대나 하고 있어야한다니 너무하다고 생각하지않아 형? 이런 날에는 놀러다녀야하는데 말이야~

2018-11-21 07:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

피- 영안실 안에서 어떻게 손을 흔들어- 그보다 영안실에 무사히 갈수 있을지도 모르는거 아냐?

2018-11-21 03:02

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

아진짜 덕질넘재밌다 죽어버리겠다 진차넘좋다

2018-11-21 01:19

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

강아. 인생은 베풀면서 사는거야. 비밀로 해줄테니까 뭔가 좀 베풀어봐.

2018-11-21 01:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

말하면 뭐가 달라지나. 그냥. 아무것도 가져본적이 없는데. 뭔가가 덜컥 쥐여지니까. 겁이나는거야. 손 위에 올려진게 뭔지 몰라서. 이게 따뜻한건지 뜨거운건지도 가늠하지 못하고. 끌어안는것도, 버리는것도 무서워서 망설이다가. 홀라당 데여버릴까봐.

2018-11-20 23:02

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

죽으면 죽는거지뭐. 굳이 아등바등 살 이유까지는 없어서. 그렇다고 죽고싶어하는거도 아니니까. 그렇지만 만약 거기에 총알이 들어있었고, 네가 그자리에서 쏜다면 피할수 없잖아.

2018-11-20 21:04

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아직 잠이 안와서~! 그렇게 자고 싶지도 않고. 가끔씩은 밤을 지새는것도 나쁘지 않잖아?

2018-11-20 19:02

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

2018-11-20 17:25

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

엄마임....

2018-11-20 17:13

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

헉.. 오빠는.. 충분히 말라서.. 여기서 다이어트하면 정말 종이 인형이 되어버릴거얌.. 사실 아까 군것질 많이해서 구랭

2018-11-20 17:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

큰일이야 큰일. 완전 흉흉한 분위기가 되버렸잖아.

2018-11-20 15:03

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

하하. 형 원래 도박은 천부적인 재능이 없으면 시도도 안해보는게 좋은거라고? 놀이는 적당히. 인생을 걸어버리고 망하는 사람 여럿봤다?

2018-11-20 13:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

이런데 살면서 행복까지는 바란적 없었는데. 그렇다고 불행을 바라지는 않았어. 그런데 상황이 자꾸 점점 그렇게 되는것같다.

2018-11-20 11:01

weak _alexalonzo

kinda samok u wouldn’t want to meet

RT @louisagnesr: Happy birthday my very cute cousin and photographer and teddy bear 😂😍🐻 @_alexalonzo !! 🎉🎉 More candles to blow, oreos to s…

2018-11-20 10:54

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

Happy birthday my very cute cousin and photographer and teddy bear 😂😍🐻 @_alexalonzo !! 🎉🎉 More candles to blow, ore…

2018-11-20 10:40

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

가까운사람이 경찰이면.? 경찰이면 경찰인거지. 근데 잡히는건 별로니까 도망가야겠다.

2018-11-20 09:04

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@chaka0321 ?ㄱㅅ~

2018-11-20 08:30

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

체육복챙겨야댐?

2018-11-20 07:40

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

글쎄, 숨은 경찰이 누굴지, 무슨 생각을 하고 있는지 모르지만, 경찰을 잡는다 해도, 한 번 숨은 경찰인데, 두 번 숨을수 있을지도모르는데. 위에서 여기를 가만히 놔둘까?뭐 전부 억측이지만. 그냥 또 불안해지는거보다 다른데로 튀는게더 낫지 않을까싶어서

2018-11-20 07:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

내 나이? 스물여덟~ 아직 창창한 이십대지

2018-11-20 05:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

눈치가 빠름 뭐하지? 인생 손이빠른 사람이 살아남는거랬다!

2018-11-20 03:02

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

재밋는삶을살고싶다

2018-11-20 02:06

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

ㅇ앤캐....죠...

2018-11-20 01:59

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아악 잠깐 형! 형 항복! 항복 지한이는 가냘프단말이야

2018-11-20 01:03

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

평생 네 곁에서 숨쉬게 해줘

2018-11-20 00:53

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

아진짜너무조아ㅜㅜㅜ죽을것같음

2018-11-20 00:53

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

날숨쉬게해줘 네곁에서

2018-11-20 00:53

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

비율뭐얘여

2018-11-20 00:48

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

아진자

2018-11-20 00:48

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

언니;;

2018-11-20 00:48

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

me samtyms

2018-11-19 23:26

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

그렇게 껄끄러우면 먼저 치면되잖아요. 그러니까 의심받을 여지를 남겨두지말던가. 수상쩍은 부분이 있으니까 의심받는거잖아요. 멍청한새끼들은 그런거라도 의심해봐야 뭐라도 할 수 있으니까.

2018-11-19 23:02

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아.. 짬뽕 맛있겠다아. 내일 짬뽕먹으러갈까..?

2018-11-19 21:04

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

my peter so cute 🤗

2018-11-19 19:07

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

하하. 형 원래 도박은 천부적인 재능이 없으면 시도도 안해보는게 좋은거라고? 놀이는 적당히. 인생을 걸어버리고 망하는 사람 여럿봤다?

2018-11-19 19:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

처음은 아니다. 응. 전에도 있었지. 그땐 따뜻한건줄 알고 잡고 있었는데. 뜨거운거였더라. 오래도 잡고 있었거든. 너무 늦게 알아버려서 그대로 던져서 박살내버렸어.

2018-11-19 17:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

강아. 인생은 베풀면서 사는거야. 비밀로 해줄테니까 뭔가 좀 베풀어봐.

2018-11-19 15:03

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아니이.. 내가 다치고 싶어서 다친거두 아닌데에~ 아니 자꾸 걸어가다가 꼭 어디 걸린단 말이야. 다른 사람들이 튼튼한거아닐까? 지한이는 갸냘퍼서 그래.

2018-11-19 11:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

피- 영안실 안에서 어떻게 손을 흔들어- 그보다 영안실에 무사히 갈수 있을지도 모르는거 아냐?

2018-11-19 09:04

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

큰일이야 큰일. 완전 흉흉한 분위기가 되버렸잖아.

2018-11-19 07:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아잉. 지금 길거리에서 지한이 옷을 벗겨버릴 셈이야? 그렇게 안봤는데 파렴치한!

2018-11-19 05:01

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

나 이 색조합 너무 좋아서 죽음

2018-11-19 03:32

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

글쎄, 숨은 경찰이 누굴지, 무슨 생각을 하고 있는지 모르지만, 경찰을 잡는다 해도, 한 번 숨은 경찰인데, 두 번 숨을수 있을지도모르는데. 위에서 여기를 가만히 놔둘까?뭐 전부 억측이지만. 그냥 또 불안해지는거보다 다른데로 튀는게더 낫지 않을까싶어서

2018-11-19 03:15

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

2018-11-19 02:58

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

2018-11-19 02:58

L e z i o YanixLen

@krishatundag 💕

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-19 02:47

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

져니룬 라잌잇 띵곡이야ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ사람들 다 제발만듣는데 라잌잇넘좋단말임 정이룬스탈

2018-11-19 02:13

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

2018-11-19 02:13

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

날숨쉬게해줘 네곁에서

2018-11-19 02:12

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

보고싶은사람이 아니라 보고있는 사람이 많았으면 좋겟다

2018-11-19 02:12

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

한명보면 다른사람도보고싶고 또보고싶고 또보고싶고그렇단ㄴ말임

2018-11-19 02:11

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

짜증나 과거도 연쇄적이야 너네가 우라늄이야?

2018-11-19 02:11

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

왜 비투비만 없어 비투비도 해조

2018-11-19 02:02

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

2학년되기 싫다 반애든이랑 친해지는거 너무 힘든 일이야

2018-11-19 01:58

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

유선호 02년생말도안댐;;;

2018-11-19 01:53

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

삼위프리징너모기뻐버림

2018-11-19 01:05

⭐️ chendyrella

At the end of the day, ngitngit.

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 23:28

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

nganung dili ka mag post og pic ninyo ni koya peter??? — ga post mn ko pics namo sa twitter hehe

2018-11-18 23:20

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

swerte kaayo ka ni kuya peter ☺️ — indeed super lucky & blessed! ☺️💓

2018-11-18 23:17

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

Mag debut ka atee?? — sorry late na answeran. mini debut ra mn toh ako bday celebration hehehe

2018-11-18 23:16

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

@GemsRabax i know 😭💖💖 but lahi ra mn ang hamis jud ug face, maka boost sa self esteem

2018-11-18 23:08

Lizlay 💕👑🐼 Lizlieeeeee

Cardinals #12 💪 student-athlete/ when you put God first you’ll never be last 💓/

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 22:49

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

우와... 이런데도 그런 사이비가 와요? 그렇게하면은 다 지옥불로 가는거아닌가. 안그래요? 이상한 사람들. 그렇게 좋으면 자기들끼리만 믿으면 좋잖아요.

2018-11-18 21:04

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

형은. 여기랑 안어울리는거같아. 정말 착한사람이다.

2018-11-18 19:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

아.. 짬뽕 맛있겠다아. 내일 짬뽕먹으러갈까..?

2018-11-18 17:01

rapunzel🍒 morviaregla

she's a little bit of heaven with a wild side | filipina-chinese 🇵🇭🇨🇳

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 16:53

chay TaboadaKimshen

screw perfection
ig:@kimmsheen

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 16:45

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

17대 1은 영화나 드라마에서만 가능한거지. 현실다구리에는 장사 없다잖아, 지한이는 갸냘퍼서 그럼 큰일나-

2018-11-18 15:03

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@xxx_everything_ 리트윗해서인천에너으실체를밝혀버려야겟음

2018-11-18 13:44

weak _alexalonzo

kinda samok u wouldn’t want to meet

RT @louisagnesr: It hasn't been a month since we last saw each other, but I miss you guys already!! 😭😭 @_alexalonzo @ErosDagbay @Vinz_Ruiz…

2018-11-18 13:37

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

It hasn't been a month since we last saw each other, but I miss you guys already!! 😭😭 @_alexalonzo @ErosDagbay…

2018-11-18 13:33

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@xxx_everything_ 가지치기가 피료하군 낄낄

2018-11-18 13:23

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@xxx_everything_ 자연스럽게슬퍼요달려고햇음

2018-11-18 13:22

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@xxx_everything_ ㅋ


2018-11-18 13:12

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

여기서 벗어나게 된다고 해도 나는 또 다른 그늘로 숨을거야. 27년이나 그늘안에서 살았는데 밖으로 어떻게 나가. 눈이 멀어버릴걸?

2018-11-18 13:01

lexai. alexiangela

look alive, sunshine ü

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 11:56

khate with an h khayytiee

BSMT1 • Velez

RT @louisagnesr: when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 11:43

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

when will I ever achieve clear skin 😭

2018-11-18 11:11

KiER KierTulio

déjalo ser

RT @louisagnesr: i miss “let’s go retro!” 😭😭😭

2018-11-18 11:11

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

i miss “let’s go retro!” 😭😭😭

2018-11-18 11:04

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

딱히 처음부터 취향이었던건 아니었는데, 전에 자극적인거 찾다가 버릇들어버린거 뿐이야. 그런 사람 많잖아? 담배나 술같은거랑 비슷한거지. 물론 자주 하진 않지만말이야.

2018-11-18 11:02

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

피- 영안실 안에서 어떻게 손을 흔들어- 그보다 영안실에 무사히 갈수 있을지도 모르는거 아냐?

2018-11-18 09:04

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

눈치가 빠름 뭐하지? 인생 손이빠른 사람이 살아남는거랬다!

2018-11-18 07:01

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

이런데 살면서 행복까지는 바란적 없었는데. 그렇다고 불행을 바라지는 않았어. 그런데 상황이 자꾸 점점 그렇게 되는것같다.

2018-11-18 05:05

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

내 나이? 스물여덟~ 아직 창창한 이십대지

2018-11-18 03:04

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

그래이것도인연인데...

2018-11-18 02:47

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

아씨발진짜춤을뭐저리춰진짜죽게사람죽게죽을까죽자죽자

2018-11-18 02:14

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

진짜직캠보면금방뒤질것같음진짜죽겠어나죽겠어요죽어요악악ㅜㅜㅜㅜ ㅜ정이룬진짜내인생최애야사랑해....

2018-11-18 02:14

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

언니가왜거기서나와요아물론고마워요나와줘서사랑해

2018-11-18 01:56

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

우와... 이런데도 그런 사이비가 와요? 그렇게하면은 다 지옥불로 가는거아닌가. 안그래요? 이상한 사람들. 그렇게 좋으면 자기들끼리만 믿으면 좋잖아요.

2018-11-18 01:30

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

언니 실례지만 조금만 사랑할게요....

2018-11-18 01:30

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@xxx_everything_ 정이넘치는모습2018-11-18 01:14

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

@_alexalonzo @ErosDagbay AKOY VIDEOGRAPHER ANI WOOOH HAHAHAHAHAHAHAJAJAJAHAHAHAHAHAHAHAHAAHA

2018-11-18 00:55

agnesss louisagnesr

18 but not rlly

HAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA WOW

2018-11-18 00:42

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

사람가려사귀는건 진짜 어렵잖아. 사람생각을 읽을수 있는것도 아니고. 무슨생각을 하는지 어떻게 알아. 그래서 잘해주는 사람이 더 무서운거잖아. 속으로 무슨 다른생각을 할지 모르니까.

2018-11-17 23:02

윤지한 zaya10107_2

尹蜘悍

강아. 인생은 베풀면서 사는거야. 비밀로 해줄테니까 뭔가 좀 베풀어봐.

2018-11-17 21:04

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

내가 언제잘건지 니한데 왜말함ㅗㅗㅗㅛ

2018-11-17 21:04

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

안잘거야썅놈아시험공부할거거든^-^..;

2018-11-17 20:49

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

꺼져시팔연락해놓고폴킴좋다ㅇㅈㄹ...;;;;

2018-11-17 20:48

LIKE IT SULAN_FIRINEOS

날 숨쉬게 해줘 네 곁에서

@chaka0321 ㅇㅈ애들얼굴재밈음ㅜ

2018-11-17 20:01